Newyddion Eisteddfod Powys

Y diweddaraf

Gwobr Llanbrynmair

Mae’n bleser gan y Gymrodoriaeth gyhoeddi lansio Gwobr Lenyddol newydd sbon, sef “Gwobr Llanbrynmair”. Mae’r wobr hael hon wedi ei noddi gan un sydd yn byw yn y Dalaith, sydd yn falch iawn o hanes a diwylliant y rhan yma o Gymru, ac am weld ffyniant ei chymeriad arbennig. Dymuniad y noddwr/wraig yw i fod yn ddi-enw ac y mae’r Gymrodoriaeth yn parchu hynny.
Gwobr am waith llenyddol mewn rhyddiaith yw hon ac yn werth hyd at Bum Mil o Bunnoedd (£5,000.00) yn flynyddol. Bwriad y Wobr yw i ehangu gwybodaeth a sbarduno diddordeb ym mywyd a threftadaeth y rhan yma o Gymru, ardal yr Hen Bowys, sef Powys Gwenwynwyn a Phowys Fadog. Dymunir i’r gwaith llenyddol ddilyn y canllawiau hynny er mwyn cyrraedd nod y wobr noddedig hon.
Oherwydd effeithiau Cofid 19 mae’r Gymrodoriaeth eisoes wedi penderfynu ar gomisiwn arbennig fydd yn derbyn Gwobr Llanbrynmair yn 2022, ac edrychwn ymlaen at hynny. Mae’n bleser gennym yn awr, felly, wahodd ceisiadau i’w gwobrwyo o bosib yn 2023 ac yn y blynyddoedd i ddilyn. Mae’r Wobr yn agored i Gymru gyfan – a’r byd! i geisio amdani. Mae’r Gymrodoriaeth yn edrych ymlaen at helfa o ryddiaith gyffrous, ac mewn amrywiol ffurfiau, ac yn dymuno pob ysbrydoliaeth i’r cystadleuwyr.

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth


DATGANIAD

Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly gobeithiwn ei chynnal yn 2022. Golyga hyn y bydd Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Edeyrnion a Penllyn yn cael ei chynnal yn yr Hydref 2023.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Aelodau Pwyllgor y Rhos am eu dyfalbarhad a’u gwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac i drigolion y Rhos am eu cefnogaeth i’r ymdrechion i godi arian hyd yn hyn. Hoffem eich sicrhau y bydd Cronfa Eisteddfod Rhosllannerchrugog a’r Cylch yn cael ei chadw’n ddiogel i’w defnyddio ar gyfer eich Eisteddfod chi yn unig.

Gwrtheyrn, y Cofiadur