Newyddion Eisteddfod Powys

Y diweddaraf

Eisteddfod Powys Rithiol

Hiraethu am ‘Steddfod mewn neuadd bentre’?
Gweld isho’r wefr o berfformio a chystadlu?
Awchu am gael trafod pwy gafodd cam gan y beirniad?
Brysiwch i gefn y cwpwrdd i nol eich dillad gore – mae ‘Steddfod Powys Rithiol ar y ffordd! Pwy feddylie y byddai ‘Steddfod hynaf Cymru’n troi’n ddigidol?

 

Darlledir yr Eisteddfod Powys Rithiol gyntaf erioed ar Ddydd Sadwrn, Gorffennaf 10fed 2021 ar YouTube.
Bydd y Rhestr Testunau a manylion cystadlu ar gael o Ebrill 26ain ar wefan Eisteddfod Powys ac ar wefan Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.

Mae bob math o gystadlaethau- rhywbeth at ddant pawb, i blant, teuluoedd, oedolion, dysgwyr a busnesau- rhai traddodiadol a rhai dipyn mwy gwirion!
Am gyfle i ennill gwobrau ariannol a’r clod o fod yn rhan o’r ‘Steddfod Taleithiol Rithiol gyntaf yng Nghymru – ewch ati i gystadlu.
Dyddiad cau ar gyfer anfon eich gwaith cartref neu fideo o’ch perfformiad llwyfan yw Dydd Gwener yr 11eg o Fehefin.


Be gwell na gwylio talentau ‘Steddfodol o foethusrwydd eich soffa glud yn hytrach nag ar gadair blastig gwichlyd anghyffyrddus mewn neuadd neu babell chwyslyd?!

Roedd 2020 i fod yn flwyddyn arbennig i Eisteddfod Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys. Roedd disgwyl dathlu mawr wrth i’r Eisteddfod ddychwelyd i Rhosllannerchrugog ac i ardal Wrecsam, lle cynhaliwyd yr Eisteddfod Powys gyntaf dau gan mlynedd ynghynt. Ond clywaf rhai ohonoch yn holi- pam cynnal Eisteddfod Powys yn Wrecsam?


Eisteddfod Powys yw’r unig un o’r Eisteddfodau taleithiol sy’n dal i fodoli – ond nid Powys fel yr adnabyddir hi heddiw. Ond yn hytrach Powys Fadog (oedd yn cynnwys cymydau Cynllaith, Iâl, Maelor, Mochnant Is Rhaeadr, Nanheudwy, yr Hôb, Ystrad Alun, Edeyrnion, Dinmael, Meirionydd a Phenllyn) a Powys Wenwynwyn (oedd yn cynnwys cymydau Arwystli, Caereinion, Cedewain, Ceri, Cyfeiliog, Deuddwr, Gorddwr, Llannerch Hudol, Mawddwy, Mechain, Mochnant Uwch Rhaeadr ac Ystrad Marchell.) Gobeithir gweld cythraul canu a chystadlu brwd o’r ardaloedd hyn eleni, ond croeso mawr hefyd, yn ôl yr arfer, i gystadleuwyr o Gymru gyfan a thu hwnt!


Diolch i aelodau Cymrodoriaeth Talaith a Chadair Powys, gwirfoddolwyr yr is-bwyllgorau, Menter Iaith Maldwyn a Menter Iaith Fflint a Wrecsam am eu cefnogaeth.


Gwobr Llanbrynmair

Mae’n bleser gan y Gymrodoriaeth gyhoeddi lansio Gwobr Lenyddol newydd sbon, sef “Gwobr Llanbrynmair”. Mae’r wobr hael hon wedi ei noddi gan un sydd yn byw yn y Dalaith, sydd yn falch iawn o hanes a diwylliant y rhan yma o Gymru, ac am weld ffyniant ei chymeriad arbennig. Dymuniad y noddwr/wraig yw i fod yn ddi-enw ac y mae’r Gymrodoriaeth yn parchu hynny.
Gwobr am waith llenyddol mewn rhyddiaith yw hon ac yn werth hyd at Bum Mil o Bunnoedd (£5,000.00) yn flynyddol. Bwriad y Wobr yw i ehangu gwybodaeth a sbarduno diddordeb ym mywyd a threftadaeth y rhan yma o Gymru, ardal yr Hen Bowys, sef Powys Gwenwynwyn a Phowys Fadog. Dymunir i’r gwaith llenyddol ddilyn y canllawiau hynny er mwyn cyrraedd nod y wobr noddedig hon.
Oherwydd effeithiau Cofid 19 mae’r Gymrodoriaeth eisoes wedi penderfynu ar gomisiwn arbennig fydd yn derbyn Gwobr Llanbrynmair yn 2022, ac edrychwn ymlaen at hynny. Mae’n bleser gennym yn awr, felly, wahodd ceisiadau i’w gwobrwyo o bosib yn 2023 ac yn y blynyddoedd i ddilyn. Mae’r Wobr yn agored i Gymru gyfan – a’r byd! i geisio amdani. Mae’r Gymrodoriaeth yn edrych ymlaen at helfa o ryddiaith gyffrous, ac mewn amrywiol ffurfiau, ac yn dymuno pob ysbrydoliaeth i’r cystadleuwyr.

 

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth


DATGANIAD

Mewn cyfarfod o Bwyllgor Gwaith Cymrodoriaeth Eisteddfod Talaith a Chadair Powys a gynhaliwyd ar lein Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain 2020, wedi trafodaeth drylwyr ynglŷn â’r sefyllfa yn ymwneud â pandemig Covid 19, penderfynwyd gohirio Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch 2020, oedd i fod i gael ei chynnal yn Y Stiwt ar Orffennaf 16eg a’r 17eg 2021 am flwyddyn arall. Felly gobeithiwn ei chynnal yn 2022. Golyga hyn y bydd Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Edeyrnion a Penllyn yn cael ei chynnal yn yr Hydref 2023.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Aelodau Pwyllgor y Rhos am eu dyfalbarhad a’u gwaith yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac i drigolion y Rhos am eu cefnogaeth i’r ymdrechion i godi arian hyd yn hyn. Hoffem eich sicrhau y bydd Cronfa Eisteddfod Rhosllannerchrugog a’r Cylch yn cael ei chadw’n ddiogel i’w defnyddio ar gyfer eich Eisteddfod chi yn unig.

Gwrtheyrn, y Cofiadur